Bong bóng cho Bitcoin và Ethereum sẽ không bao giờ xảy ra, đây là lý do.

Thị trường lưỡng cực là một trong những yếu tố chính khiến cho bong bóng kỹ thuật số không thể xảy ra. Đôi với nhiều người, sự lưỡng cực là khá khó hiểu nhưng nó có thể được giải thích theo một vài điểm quan trọng và dễ hiểu. Rõ ràng, sự lưỡng cực thị trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp bởi “Lý thuyết phản xạ của George Soros”.

Cũng theo George Soros, điều kiện thị trường không bị ảnh hưởng bởi sự cân bằng mà ở đây chúng là “phản xạ” do sự đồng bộ của hai chức năng: một là chức năng nhận thức và thứ 2 là lôi cuốn. Chức năng nhận thức được hiểu là một cơ sở suy nghĩ trung lập, đây cũng là nơi người tham gia kinh tế có thể đánh giá sự thật cho những gì họ đang có.

Còn với chức năng lôi kéo sẽ biến thực tế (hoặc một vài sự kiện) nhằm đạt được lợi thế. Một khi tâm trí nhận thức đã bị ảnh hưởng bởi tâm trí thao túng, thì trung tính sẽ được vẽ bằng một ánh sáng khác mà nó trở thành một thực tế bị thao túng.

Vì thế, thị trường phản ánh quan điểm và quan điểm của người tham gia, chứ không phải là phạm vi kinh tế đầy đủ.

Tình huống có thể được hiểu theo 2 cách sau:

– Manipulative Cognitive = phản xạ

– Manipulative + Cognitive = Cân bằng

Với hai phương trình trên cho chúng ta thấy một mô hình tư duy thao túng là đường cơ sở thông thường chứ không phải là một chức năng nhận thức. Từ đó cho thấy bản chất phản ánh cho tất cả các thị trường là một trong những chỉ số mình bạch rằng và Bitcoins đang trải qua một bong bóng kỹ thuật số.

Nhân tạo so với tự nhiên

Một điều quan trọng hơn, thị trường và Ethereum vẫn chị sự ảnh hưởng của hai nhà tư tưởng: tự nhiên và nhân tạo. Nhân tạo liên quan đến AI Blockchain và tự nhiên liên quan đến sự can thiệp của con người. Một số chuyên gia cho rằng Blockchain đang áp dụng một “tư tưởng kinh tế”.

Nếu người tham gia và thị trường thao túng và nhận thức đột nhiên sáng lập, nó sẽ luôn dẫn đến phản xạ hoặc các vòng phản hồi tích cực. Trong tình huống này, thị trường kỹ thuật số sẽ bị ràng buộc bửi phản xạ hoặc các trạng thái phản xạ. Đây là một tình huống tự kéo dài có thể xảy ra trong nhiều năm.

Điều quan trọng là phải hiểu rõ các nhà tư tưởng nhân tạo là những “kẻ bắt lửa” tự phản chiếu. Với AI (Blockchain), thị trường kỹ thuật số sẽ tiếp phát triển, dẫn đến các giá rị dao động của Ethereum và Bitcoin. Sự lưỡng cực thị trường luôn là hằng số.

Thông qua sự lưỡng cực của thị trường, mọi gia đoạn của bong bóng kỹ thuật số đều không thể xảy ra. Toàn bộ hệ thống Blockchain sẽ không bao giờ trở lại “gốc rễ” của nó nhưng nó sẽ tiếp phát triển. Bên cạnh đó, việc định giá có thể vẫn dựa trên các yếu tố kinh tế.

Sự đổi mới hoặc ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau cũng là một trong những yếu tố quan trọng khác tạo ra sự bền bỉ và khả năng tồn tại của công nghệ Blockchain.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *